سفارت جمهوری اسلامی ایران - هلسینکی

ثبت فوت و حمل جنازه به ایران

ثبت فوت و حمل جنازه به ايران

درخواست ثبت فوت

بطور معمول فوت ايرانيان در خارج از کشور به روشهاي زير به نمايندگي اعلام مي شود:

- اعلام بستگان متوفي مقيم در محل

- اعلام مراجع رسمي کشور متوقف فيه (ماده 37 کنوانسيون وين)

- اطلاع و يا پيگيري بستگان از ايران

- اعلام اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه ايران

مدارک لازم جهت درخواست ثبت فوت: 

1- حضور يکي از بستگان متوفي و ارائه درخواست کتبي ثبت فوت (168/42)

* به استناد ماده 26 قانون ثبت احوال اعلام وفات و امضاء سند ثبت وفات به ترتيب به عهده يکي از اشخاص زير است :

- نزديکترين خويشاوند متوفي که در موقع وفات حاضر بوده است

- متصدي يا صاحب مکاني که وفات در آن رخ داده است

- هر شخصي که در موقع وفات حاضر بوده است

- مأموران انتظامي يا کدخدا

2- ارائه اصل شناسنامه و گذرنامه متوفي 

3- اصل گواهي فوت محلي که علت فوت در آن درج شده باشد 

4- اصل شناسنامه يا گذرنامه ايراني اعلام کننده فوت 

5- اصل گزارش پليس و پزشکي قانوني که به تأييد مراجع ذيصلاح محلي رسيده باشد (در صورتي که علت مرگ غير طبيعي باشد) 

6- واریز هزينه صدور هر برگ خلاصه رونوشت وفات به مبلغ 7 یورو به حساب شماره Danske Bank 80001101878545  سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی و ارسال اصل رسید بانکی آن

* در بخش کنسولی هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت می گردد.

شرايط انجام کار:

الف) مشخصات مندرج درگواهي فوت و ديگر مدارک محلي با مشخصات مندرج در شناسنامه (و يا گذرنامه) متوفي مي بايست يکسان باشند. چنانچه مندرجات هر يک از مدارک ابرازي مخدوش يا داراي اشکال باشد , ثبت فوت تا رفع اشکال به تعويق خواهد افتاد. 

ب) در صورت عدم ارائه اصل شناسنامه و گذرنامه متوفي، ثبت فوت ميسر نخواهد بود. 

پ) چنانچه متوفي هيچ گونه خويشاوندي در محل نداشته باشد، ثبت فوت با کسب مجوز از اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه ايران ميسر خواهد بود . 

ت) درصورت درخواست اعلام کننده به تعداد مورد نياز (به طور معمول چهار نسخه) خلاصه رونوشت وفات (فرم شماره 32) تهيه و پس از امضاء و مهر تحويل وي مي شود.

ث) واقعه فوت در قسمت مربوط به "مشخصات فوت" شناسنامه متوفي(درصورت وجود) درج و پس از امضاء و مهر مأمور کنسولي و ابطال آن به همراه گذرنامه باطله متوفي (در صورت وجود) که واقعه فوت در صفحه ملاحظات آن درج شده است و مدرک شناسايي اعلام کننده فوت به وي تحويل مي گردد. 

مواد قانوني مرتبط:

- ماده 37 کنوانسيون وين

- مواد 1171، 1188، 1218، 1224 و 1228 تا 1230 قانون مدني

- مواد 8، 10، 11، 22 تا 30 و 49 قانون ثبت احوال

 

حمل جنازه به کشور

توضيحات ضروري:

حمل جنازه اتباع خارجه به کشور فقط با مجوز اداره سجلات و احوال شخصيه امکان پذير است.

چنانچه بستگان متوفي خواستار حمل جنازه به کشور باشند , مي بايست مستقيماٌ يا از طريق يکي از اقوام و يا نزديکان در ايران براي سپردن وديعه مربوط به حمل جنازه به اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه مراجعه و مجوز لازم اخذ نمايند.

حمل جنازه ايرانيان به کشور (در صورت نبود مجوز اداره سجلات و احوال شخصيه) بر اساس درخواست کتبي و با تقبل کليه هزينه هاي حمل از سوي بستگان متوفي ميسر مي باشد.

مدارک لازم:

1- درخواست کتبي بستگان متوفي مبتني بر حمل جنازه به کشور و تقبل هزينه توسط ايشان و يا مجوز کتبي اداره سجلات و احوال شخصيه

2- اصل گزارش پليس و پزشکي قانوني که به تاييد مراجع ذيصلاح محلي رسيده باشد (در صورتي که علت مرگ غير طبيعي باشد)

3- اصل گواهي بهداشتي بودن جسد و بسته بندي

4- اصل جواز حمل و خروج جنازه از کشور محل فوت متوفي (لسه پاسه)

5- رونوشت يا تصوير بارنامه

6- اصل گواهي فوت معتبر محلي که علت فوت در آن درج شده باشد

7- ارائه اصل شناسنامه و گذرنامه متوفي

8- واریز هزينه صدور هر برگ خلاصه رونوشت وفات به مبلغ 7 یورو به حساب شماره Danske Bank FI66  80001101878545  سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی و ارسال اصل رسید بانکی آن

* در بخش کنسولی هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت می گردد.

شرايط انجام کار: 

الف) مشخصات مندرج درگواهي فوت و ديگر مدارک محلي با مشخصات مندرج در شناسنامه (و يا گذرنامه) متوفي مي بايست يکسان باشند. چنانچه مندرجات هر يک از مدارک ابرازي مخدوش يا داراي اشکال باشد، ثبت فوت تا رفع اشکال به تعويق خواهد افتاد. 

ب) در صورت عدم ارايه اصل شناسنامه و گذرنامه متوفي ، ثبت فوت ميسر نخواهد بود. 

پ) گواهي حمل جنازه (فرم شماره 33)پس از تنظيم و امضاء و مهر و الصاق آن به اصل گواهي بهداشتي , جواز حمل , يک نسخه اعلاميه مرگ , تصوير گواهي فوت محلي و تصوير شناسنامه و گذرنامه) متوفي براي ارسال به ايران همراه جنازه تحويل اعلام کننده مي شود.

ت) با درخواست اعلام کننده به تعداد مورد نياز (به طور معمول چهار نسخه) خلاصه رونوشت وفات (فرم شماره 32) تهيه وپس از امضاء و مهر تحويل وي مي شود.

ث) واقعه فوت در قسمت مربوط به "مشخصات فوت" شناسنامه متوفي درج و پس از امضاء و مهر مامور کنسولي و ابطال آن به همراه گذرنامه باطله متوفي که واقعه فوت در صفحه ملاحظات آن درج شده است و مدرک شناسايي اعلام کننده فوت به وي تحويل مي گردد. 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري و تعطيلات سفارت  | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر