سفارت جمهوری اسلامی ایران - هلسینکی

امور سرپرستی و قیمومیت

امور سرپرستي و قيموميت

درخواست نصب قيم موقت

قيمومت عبارتست از تعيين نماينده قانوني جهت محجور مانند(صغير، مجنون و غير رشيد) ازطرف مقامات صلاحيتدار قضايي، درصورت نبودن ولي قهري و وصي به منظورانجام امور محجور. 

 

مدارک لازم: 

1- حضور و ارائه درخواست کتبي توسط متقاضي صدور قيم نامه موقت و يک نسخه تصوير آن 

بر اساس ماده 1218 قانون مدني براي اشخاص زير نصب قيم مي شود :

- براي صغاري که ولي خاص (موضوع ماده 1194) ندارند.

- براي مجانين و اشخاص غيررشيد که جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند.

- براي مجانين و اشخاص غيررشيد که جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر نباشد .

2- اصل شناسنامه (باطله) متوفي (ولي صغار) و دو نسخه تصوير آن 

3- اصل شناسنامه متقاضي قيموميت و دو نسخه تصوير آن 

4- اصل شناسنامه يا گواهي ولادت محلي صغار و دو نسخه تصوير آن 

5- واریز هزينه تصوير برابر با اصل مدارک به ازای هر سند به مبلغ 12 یورو به حساب شماره Danske Bank FI66 80001101878545  سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی و ارسال اصل رسید بانکی آن

* در بخش کنسولی هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت می گردد.

 

شرايط انجام کار: 

الف) قيم نامه موقت (فرم شماره 34) در سه نسخه با امضاء و مهر مامور کنسولي تنظيم و نسخه اول آن تحويل متقاضي (قيم) شده و ذيل نسخه سوم از وي رسيد اخذ مي شود.

ب) نسخه دوم با مدارک زير (حداکثر ظرف مدت 10 روز) به اداره سجلات و احوال شخصيه ايران ارسال تا در دادگاه مدني خاص تهران تنفيذ شود:

تصوير برابر با اصل مدارک مستند مبتني بر مفقودالاثر بودن ولي صغار

تصوير برابر با اصل کليه صفحات شناسنامه متقاضي (قيم)

تصوير برابر با اصل شناسنامه صغار

 

مواد قانوني مرتبط:

ماده 37 کنوانسيون وين

مواد 965، 1171، 1194، 1207 تا 1217، 1218 تا 1234 و 1235 تا 1247 قانون مدني

مواد 48 تا 102 قانون امور حسبي

 

درخواست نصب امين موقت

در موارد زير امين معين مي شود :

- اگر غايب مفقودالاثر براي اداره اموال خود تکليفي معين نکرده باشد و کسي هم نباشد که قانوناً حق تصدي امور را داشته باشد.

- براي اداره سهم الارثي که ممکن است از ترکه متوفي به جنين تعلق گيرد در صورتي که جنين ولي يا وصي نداشته باشد.

- براي اداره اموالي که به مصارف عمومي اختصاص داده شده و مديري نداشته باشد.

 

ماده 114 قانون امور حسبي: در خارج ايران مامورين کنسولي ايران حق دارند براي اداره اموال ايرانيان که محتاج به تعيين امين و واقع در حوزه ماموريت آنهاست موقتاٌ نصب امين نمايند و بايد تا ده روز پس از نصب امين مدارک عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستند . نصب امين نامبرده وقتي قطعي مي گردد که دادگاه شهرستان تهران تصميم مامور کنسولي را تنفيذ کند. 

مدارک لازم:

1- حضور و ارائه درخواست کتبي توسط متقاضي تعيين امين موقت (براي مثال وراث)

2- ارائه اصل شناسنامه (باطله) متوفي (ولي صغار) و دو نسخه تصوير آن

3- ارائه اصل شناسنامه شخص (يا اشخاصي) که براي سمت امانت مناسب باشد و دو نسخه تصوير آن (مادر صغار در صورت داشتن صلاحيت بر ديگران مقدم است).

5- اصل شناسنامه صغار و دو نسخه تصوير آن

6- ارائه اصل سياهه دقيق اموال مورد امانت از سوي متقاضي و دو نسخه تصوير آن

7- واریز هزينه تصوير برابر با اصل مدارک به ازای هر سند به مبلغ 12 یورو به حساب شماره Danske Bank FI66 80001101878545  سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی و ارسال اصل رسید بانکی آن

8.هزینه نصب قیم 24 یورو

* در بخش کنسولی هزینه ها فقط با کارت اعتباری و از طریق دستگاه دریافت می گردد.

شرايط انجام کار: 

الف) مأمور کنسولي موظف است تا براي احراز لزوم تعيين امين و احرازصلاحيت متقاضي يا فرد(افراد) معرفي شده براي سمت امانت (مادر صغار در صورت داشتن صلاحيت بر ديگران مقدم است) بررسي لازم را انجام دهد. 

ب) نصب امين موقت (فرم شماره 35) در سه نسخه با امضاء و مهر مامور کنسولي تنظيم و نسخه اول آن پس از الصاق به اصل سياهه اموال مورد امانت (با مهر الصاق) ، تحويل متقاضي (امين) شده و ذيل نسخه سوم از وي رسيد اخذ مي شود.

پ) نسخه دوم با مدارک زير (حداکثر ظرف مدت 10 روز) به اداره سجلات و احوال شخصيه ايران ارسال تا در وزارت دادگستري تنفيذ شود:

1- تصوير برابر با اصل کليه صفحات شناسنامه باطله متوفي و خلاصه رونوشت وفات (ولي صغار)

2- تصوير برابر با اصل کليه صفحات شناسنامه امين

3- تصوير برابر با اصل شناسنامه صغار

4- تصوير برابر با اصل سياهه اموال مورد امانت

مواد قانوني مرتبط:

ماده 37 کنوانسيون وين،

مواد 1011 تا 1030 قانون مدني

مواد 103 تا 125 , 126 تا 135 و 140 تا 152 قانون امور حسبي

سرپرستي اطفال بي سرپرست

مواد قانوني مرتبط :

اصل بيست و يکم قانون اساسي

ماده 37 کنوانسيون وين

مواد 1 تا 17 قانون حمايت از کودکان بي سرپرست

ماده 1: هر زن و شوهر مقيم ايران مي توانند با توافق يکديگر، طفلي را با حکم دادگاه و طبق مقررات اين قانون سرپرستي نمايند. 

روش انجام کار: 

درمواردي که درحوزه مأموريت طفل ايراني فاقد ولي يا قيم باشد و زن و شوهري نيز متقاضي سرپرستي اين طفل باشند مأمور کنسولي ضمن ملحوظ داشتن مفاد مواد مندرج در قانون حمايت از کودکان بي سرپرست مي بايست براي کسب نظر نسبت به اخذ درخواست کتبي زوجين و ارسال آن به همراه اطلاعات، مدارک و مستندات لازم به اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه ايران اقدام نمايد. 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري و تعطيلات سفارت  | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر