سفارت جمهوری اسلامی ایران - هلسینکی

تتظیم وصیت نامه

درخواست تنظيم وصيت‌نامه

تذکر بسیار مهم : با توجه به راه اندازی سیستم جدید تاک از تاریخ 1393.10.01 کلیه متقاضیان تنظیم وصیت نامه  ابتدا باید در سایت تاک ثبت نام کرده و بعد گرفتن کد رهگیری به سفارت مراجعه نمایند .

آدرس سایت تاک:

http://tak.mfa.ir/

در مواردي که فرد ايراني تقاضاي تنظيم وصيت نامه دارد مأمور کنسولي مي بايست پس از راهنمايي متقاضي براي مطالعه مواد قانوني مورد اشاره درانتهاي اين صفحه (مواد 825 تا 860 قانون مدني ومواد 276 تا 299 قانون امور حسبي)، حسب نوع درخواست، نسبت به ارائه فرم وصيت نامه (فرم هاي شماره 36 و 37) مندرج در اين بخش براي تنظيم و يا استفاده به عنوان نمونه به وي اقدام نمايد.

اقسام وصيت نامه:

ماده 825 قانون مدني: وصيتنامه بر دو قسم است : تمليکي و عهدي. 

ماده 826 قانون مدني: وصيت تمليکي عبارت است از اينکه کسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجانا تمليک کند. 

وصيت عهدي عبارت است از اينکه شخصي يک يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مأمورنمايد. 

وصيت کننده "موصي"، کسي که وصيت تمليکي بنفع او شده است "موصي له"، مورد وصيت "موصي به" و کسي که بموجب وصيت عهدي ولي بر مورد ثلث يا بر صغير قرار داده ميشود "وصي" ناميده مي شود. 

ماده 837 قانون مدني: اگر کسي به موجب وصيت يک يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصيت مزبور نافذ نيست. 

ماده 840 قانون مدني: وصيت به صرف مال در امر غير مشروع باطل است. 

ماده 842 قانون مدني: ممکن است مالي را که هنوز موجود نشده است وصيت نمود. 

ماده 843 قانون مدني: وصيت به زياده بر ثلث ترکه نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است. 

انواع وصيت نامه

وصيت نامه نامه رسمي

ماده 277 قانون امور حسبي: ترتيب تنظيم وصيت نامه رسمي و اعتبار آن به طوري است که براي اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي مقرر است.

وصيت نامه خودنوشت

ماده 278 قانون امور حسبي : وصيت نامه خود نوشت در صورتي معتبر است که تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز، ماه و سال به خط موصي بوده و به امضاي او رسيده باشد.

وصيت نامه سري

ماده 279 قانون امور حسبي : وصيت نامه سري ممکن است به خط موصي يا خط ديگري باشد ولي در هر صورت بايد به امضاء موصي برسد و به ترتيبي که براي امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گرديده در اداره ثبت اقامتگاه موصي يا محل ديگري که در آيين نامه وزارت دادگستري معين مي گردد، امانت گذارده مي شود.

مدارک لازم:

حضور متقاضي تنظيم وصيت نامه (موصي) همراه با ارائه اصل شناسنامه معتبر و تصوير آن

ارائه اصل يا تصوير شناسنامه موصي له (در وصيت نامه تمليکي) , وصي و ناظر(در وصيت نامه عهدي)

تنظيم يکي از انواع وصيت نامه هاي مورد اشاره در بالا

اصل قبض بانکي پرداخت هزينه ثبت و تصديق وصيت نامه به حساب کنسولي نمايندگي

شرايط انجام کار: 

الف) متقاضي پس از تنظيم وصيت نامه مورد نظر آن را در حضور مامور کنسولي امضاء مي نمايد.

هر گونه خط خوردگي , لاک گرفتگي و يا خدشه موجب ابطال وصيت نامه خواهد شد.

 

ب) مأمور کنسولي پس از بررسي اصل شناسنامه براي احراز صحت , مطابقت عکس آن با متقاضي و کنترل اطلاعات مندرج در وصيت نامه تنظيم شده نسبت به ثبت آن , تاييد امضاء (يا اثر انگشت) وصي با امضاء و مهر اقدام مي نمايد. 

توضيحات مربوط به وصيت نامه سري: 

کسي که سواد ندارد نمي تواند وصيت نامه سري تنظيم نمايد.

اگر متقاضي تنظيم وصيت سري لال باشد بايد تمام وصيت نامه را به خط خود نوشته و حتما امضاء نمايد و در حضور مامور کنسولي روي وصيت نامه بنويسد که اين برگ وصيت نامه اوست و در اين صورت مامور کنسولي بايد روي پاکت يا لفافي که وصيت نامه در اوست بنويسد که عبارت مزبور را موصي در حضور او نوشته است .

مأمور پاکت يا لفاف حاوي وصيت نامه را لاک و مهر مي نمايد و موصي نيز روي پاکت يا لفاف تاريخ تسليم امانت را با تمام حروف در حضور مامور قيد مي نمايد.

مأمورپس ازتصديق, مي بايست تاريخ وشماره ترتيبي امانت راکه دردفترامانت قيد مي شود روي پاکت يا لفاف ثبت و رسيدي را که حاوي شماره , تاريخ و مشخصات است به امانت گذار تحويل دهد.

به استناد ماده 282 قانون امور حسبي موصي همه وقت مي تواند به ترتيبي که براي استرداد اسناد امانتي مقرر است استرداد نمايد. در اين صورت در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتي که از امانت سند به عمل آمده موصي يا نماينده قانوني وي با حضور دو نفر شاهد رسيد نوشته و پس از امضاء , ذيل رسيد با تمام حروف تاريخ استرداد را قيد و آنرا تحويل مامور کنسولي مي نمايد.

 

پ - مأمور کنسولي پس از انجام کار اصل وصيت نامه و ديگر مدارک اخذ شده را به وصي تحويل مي نمايد. 

مواد قانوني مرتبط :

مواد 825 تا 860 قانون مدني

مواد 276 تا 299 قانون امور حسبي

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري و تعطيلات سفارت  | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر