سفارت جمهوری اسلامی ایران - هلسینکی

ثبت طلاق با درخواست زوج

ثبت طلاق با درخواست شوهر(بصورت یکطرفه)

چنانچه زوج با ارائه حکم قطعي طلاق (دوطرفه) صادره از سوي دادگاه محل و گواهي جاري شدن صيغه طلاق شرعي، متقاضي ثبت طلاق باشد و زوجه نيز از حضور در نمايندگي امتناع نمايد. 

مدارک لازم: 

1- حضور زوج و تکميل پرسشنامه درخواست ثبت طلاق (168/35)

2- اصل حکم قطعي طلاق (دوطرفه) صادره از سوي دادگاه محل که مويد حضور زوجين (يا وکلاي رسمي و قانوني آنها) در دادگاه باشد 

3- اصل گواهي جاري شدن صيغه طلاق شرعي صادره ازسوي مراجع اسلامي و يک نسخه تصويرآن اصل شناسنامه عکسدار و معتبر زوج 

4- ارائه پاکت تمبردار سفارشي به مبلغ 10 یورو با نام و نشاني دقيق پستي طرف غايب (زوجه) 

شرايط انجام کار: 

1- حکم طلاق صادره از سوي دادگاه محل و گواهي جاري شدن صيغه طلاق شرعي مي بايست به صراحت مويد حضور زوجين يا وکيل قانوني آنان در دادگاه باشد. 

2- چنانچه مندرجات هر يک از شناسنامه ها يا ديگر مدارک ابرازي مخدوش يا داراي اشکال باشد ثبت طلاق تا رفع اشکال به تعويق خواهد افتاد. 

3- حکم طلاق غيابي (يک طرفه) صادره از سوي دادگاه محل براي ثبت طلاق مورد قبول نبوده و متقاضي براي اخذ حکم مي بايست شخصاً يا از طريق نصب وکيل به دادگاههاي داخل کشور مراجعه نمايد. 

4- مراتب درخواست ثبت طلاق با پست سفارشي به طرف غايب (زوجه) ابلاغ و از تاريخ ابلاغ تا پايان مهلت قانوني (يک ماه) مدارک نگهداري خواهند شد. 

5- ثبت طلاق رجعي منوط به سپري شدن عده طلاق (3 ماه و ده روز) و احراز عدم رجوع خواهد بود. 

6 - پس از سپري شدن مهلت قانوني (يک ماه) و عدم دريافت اعتراض زوجه با مراجعه زوج به همراه دو نفر شاهد مرد ايراني و ارائه مدارک ذيل ثبت طلاق انجام مي پذيرد :

الف - دو قطعه عکس زوج

ب- اصل سند ازدواج و شناسنامه زوجه (در صورت امکان)

پ - واریز مبلغ 53 یورو به حساب شماره Danske Bank FI66 80001101878545 سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی و ارسال اصل رسید بانکی آن (ارائه رسید پرداخت الزامی می باشد)

7- واقعه طلاق در صفحه دوم شناسنامه (ها) بصورت زير درج مي گردد :

الف - کشيدن خط کوتاه زير واژه "طلاق"

ب - قيد تاريخ "وقوع طلاق" در ستونهاي مربوط به "تاريخ ثبت"

پ- قيد شماره و تاريخ "ثبت طلاق" در ستونهاي مربوط به "شماره ثبت"

8- در صفحه آخر سند ازدواج جمله زير درج و توسط مامور کنسولي امضاء و مهر مي شود:

" واقعه طلاق آقاي ………………. با خانم …………………. به شماره …………. در تاريخ ………….. توسط نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در ………… در دفاتر مربوطه به ثبت رسيد."

 9- پس از ثبت طلاق اصل شناسنامه (ها)، اصل گواهي عکسدار طلاق، تصوير برابر با اصل دفتر ثبت طلاق, اصل سند ازدواج (درصورت ارائه)، اصل حکم طلاق و اصل گواهي طلاق شرعي به زوج تحويل مي شود.

مواد قانوني مرتبط:

- ماده واحده قانون "اصلاح مقررات مربوط به طلاق" مصوب جلسه مورخ 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلت نظام

- مواد 1029 و 1119 تا 1157 قانون مدني

- مواد 10 , 31 تا 34 قانون ثبت احوال

- ماده واحده مصوب 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام

- مواد 7 و 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1353

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري و تعطيلات سفارت  | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر