سفارت جمهوری اسلامی ایران - هلسینکی

ثبت طلاق با درخواست زوجه

ثبت طلاق با درخواست زوجه( بصورت یکطرفه)

چنانچه زوجه با ارائه حکم قطعي طلاق (دوطرفه) صادره از سوي دادگاه محل و گواهي جاري شدن طلاق شرعي (دوطرفه) متقاضي ثبت طلاق باشد و زوج ازحضور در نمايندگي امتناع نمايد. 

مدارک لازم: 

1- حضور زوجه و تکميل پرسشنامه درخواست ثبت طلاق (168/36)

2- اصل حکم قطعي طلاق (دوطرفه) صادره از سوي دادگاه محل که مويد حضور زوجين (يا وکلاي رسمي و قانوني آنها) در دادگاه باشد 

3- اصل گواهي جاري شدن صيغه طلاق شرعي دو طرفه صادره ازسوي مراجع اسلامي و يک نسخه تصويرآن اصل شناسنامه عکس دار و معتبر زوجه 

4- ارائه پاکت تمبردار سفارشي به مبلغ 10 یورو با نام و نشاني دقيق پستي طرف غايب (زوج) 

شرايط انجام کار: 

- حکم طلاق صادره از سوي دادگاه محل و گواهي جاري شدن صيغه طلاق شرعي مي بايست به صراحت مويد حضور زوجين يا وکيل قانوني آنان در دادگاه باشد. 

- چنانچه مندرجات هر يک از شناسنامه ها يا ديگر مدارک ابرازي مخدوش يا داراي اشکال باشد ثبت طلاق تا رفع اشکال به تعويق خواهد افتاد. 

- حکم طلاق غيابي (يک طرفه) صادره از سوي دادگاه محل براي ثبت طلاق مورد قبول نبوده و متقاضي براي اخذ حکم مي بايست شخصاً يا از طريق نصب وکيل به دادگاههاي داخل کشور مراجعه نمايد. 

- گواهي جاري شدن صيغه طلاق شرعي (يک طرفه) صادره ازسوي مراجع اسلامي براي ثبت طلاق مورد قبول نبوده و متقاضي براي ارائه درخواست ثبت طلاق خود مي بايست به قسمت "چنانچه زوجه با ارائه حکم قطعي طلاق (دوطرفه) صادره ازسوي دادگاه محل، متقاضي ثبت طلاق باشد و زوج از حضور در نمايندگي و همچنين اجراي صيغه طلاق شرعي امتناع نمايد" در ادامه اين بخش مراجعه نمايد. 

- مراتب درخواست ثبت طلاق با پست سفارشي به طرف غايب (زوج) ابلاغ و از تاريخ ابلاغ تا پايان مهلت قانوني (يک ماه) مدارک نگهداري خواهند شد. 

- ثبت طلاق رجعي منوط به سپري شدن عده طلاق (3 ماه و ده روز) و احراز عدم رجوع خواهد بود. 

- پس از سپري شدن مهلت قانوني (يک ماه) و عدم دريافت اعتراض زوج با مراجعه زوجه به همراه دو نفر شاهد مرد ايراني و ارائه مدارک ذيل ثبت طلاق انجام مي پذيرد :

الف - چهار قطعه عکس زوجه

ب- اصل سند ازدواج و شناسنامه زوج (در صورت امکان)

پ - واریز مبلغ 96 یورو به حساب شماره Danske Bank FI66 80001101878545 سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی و ارسال اصل رسید بانکی آن (ارائه رسید پرداخت الزامی می باشد)

تذکر: مخالفت يا اعتراض زوج با ثبت طلاق با توجه به صدورحکم قطعي طلاق صادره از سوي دادگاه محل وگواهي جاري شدن صيغه طلاق شرعي که با حضور طرفين صورت گرفته است، بي اثر مي باشد.

- واقعه طلاق در صفحه دوم شناسنامه (ها) بصورت زير درج مي گردد :

الف - کشيدن خط کوتاه زير واژه "طلاق"

ب - قيد تاريخ "وقوع طلاق" در ستونهاي مربوط به " تاريخ ثبت"

پ- قيد شماره و تاريخ "ثبت طلاق" در ستونهاي مربوط به "شماره ثبت"

 - در صفحه آخر سند ازدواج جمله زير درج و توسط مامور کنسولي امضاء و مهر مي شود :

" واقعه طلاق آقاي …………… با خانم ……………. به شماره …………. در تاريخ ………….. توسط نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در ………… در دفاتر مربوطه به ثبت رسيد."

 - پس از ثبت طلاق اصل شناسنامه (ها)، اصل گواهي عکسدار طلاق، تصوير برابر با اصل دفتر ثبت طلاق، اصل سند ازدواج (درصورت ارائه) ، اصل حکم طلاق و اصل گواهي طلاق شرعي به زوجه تحويل مي شود.

مواد قانوني مرتبط:

- ماده واحده قانون "اصلاح مقررات مربوط به طلاق" مصوب جلسه مورخ 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلت نظام

- مواد 1029 و 1119 تا 1157 قانون مدني

- مواد 10 , 31 تا 34 قانون ثبت احوال

- ماده واحده مصوب 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام

- مواد 7 و 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1353

چنانچه زوجه با ارائه حکم قطعي طلاق (دوطرفه) صادره ازسوي دادگاه محل،  متقاضي ثبت طلاق باشد و زوج از حضور در نمايندگي و همچنين اجراي صيغه طلاق شرعي امتناع نمايد.

مدارک لازم:

-  حضور زوجه و تکميل پرسشنامه درخواست ثبت طلاق (فرم شماره 67/168)

-  ذکر وضعيت زناشويي متقاضي(زوجه) بعد از صدور حکم قطعي طلاق محلي دردرخواست ثبت طلاق الزامي است.

-  اصل حکم قطعي طلاق (دوطرفه) صادره از سوي دادگاه محل که مؤيد حضور زوجين (يا وکلاي رسمي و قانوني آنها) در دادگاه باشد.

-  اصل شناسنامه عکس دار و معتبر زوجه

-  تکميل اظهاريه طلاق

-  تنظيم وکالتنامه جاري نمودن صيغه طلاق شرعي

-  ارائه پاکت تمبردار سفارشي با نشاني دقيق پستي طرف غايب (زوج)

-  پرداخت هزينه تأييد امضاء وکالتنامه به مبلغ 14 یورو به حساب شماره Danske Bank FI66 80001101878545  سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی و ارسال اصل رسید بانکی آن

شرايط انجام کار:

1- حکم طلاق صادره از سوي دادگاه محل و گواهي جاري شدن صيغه طلاق شرعي مي بايست به صراحت مؤيد حضور زوجين يا وکيل قانوني آنان در دادگاه باشد.

2- چنانچه مندرجات هر يک از شناسنامه ها يا ديگر مدارک ابرازي مخدوش يا داراي اشکال باشد ثبت طلاق تا رفع اشکال به تعويق خواهد افتاد.

3- حکم طلاق غيابي (يک طرفه) صادره از سوي دادگاه محل براي ثبت طلاق مورد قبول نبوده و متقاضي براي اخذ حکم مي بايست شخصاً يا از طريق نصب وکيل به دادگاههاي داخل کشور مراجعه نمايد.

4- اظهاريه طلاق تکميل شده توسط متقاضي با پست سفارشي براي طرف غايب (زوج) ارسال و از تاريخ ارسال تا پايان مهلت قانوني (يک ماه) مدارک نگهداري خواهند شد.

تذکرمهم: چنانچه زوج ظرف مدت مهلت قانوني يک ماه به هر دليلي با ثبت طلاق مخالفت نمايد . زوجه مي بايست براي پيگيري امور مربوط به طلاق خود شخصاً يا از طريق نصب وکيل به دادگاههاي داخل کشور مراجعه نمايد .

5- پس از سپري شدن مهلت قانوني (يک ماه) و عدم دريافت اعتراض زوج، مدارک زير جهت جاري شدن صيغه طلاق شرعي به اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه ارسال مي شود :

الف - اصل حکم قطعي طلاق (دوطرفه) دادگاه منضم به ترجمه رسمي آن

ب - نسخه دوم يا تصوير برابر با اصل اظهاريه ارسالي براي طرف غايب (زوج)

پ - اصل وکالتنامه تآييد شده طلاق زوجه . وکالت مي بايست باحق توکيل به غير ولو کراراً به رئيس، کنسول و يا يکي از کارمندان نمايندگي داده شود. قسمت مشخصات وکيل در وکالتنامه توسط متقاضي و قسمت مشخصات روحاني ماذون معرفي شده ازسوي قوه قضائيه توسط وکيل منتصب تکميل مي گردد.

ت - اصل قبض پست سفارشي مربوط به ارسال اظهاريه

ث - تصوير برابر با اصل شناسنامه زوجه و تصاوير سند ازدواج و شناسنامه زوج (درصورت وجود)

6- پس از دريافت مجوز وزارت امور خارجه، مأمور کنسولي براي ثبت طلاق مراتب را به زوجه اعلام و تا با ارائه مدارک زير در نمايندگي حضور يابد :

الف - چهار قطعه عکس ۴×3رنگی، جديد با زمينه روشن و با رعايت حجاب اسلامي

ب - اصل سند ازدواج و شناسنامه زوج (در صورت امکان)

پ - پرداخت هزينه ثبت طلاق به مبلغ 93 یورو به حساب شماره Danske Bank FI66 80001101878545  سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی و ارسال اصل رسید بانکی آن

7- ثبت طلاق رجعي منوط به سپري شدن عده طلاق (3 ماه و ده روز) و احراز عدم رجوع خواهد بود.

8- واقعه طلاق در صفحه دوم شناسنامه (ها) بصورت زير درج مي گردد :

الف - کشيدن خط کوتاه زير واژه "طلاق"

ب - قيد تاريخ "وقوع طلاق" در ستونهاي مربوط به "تاريخ ثبت"

پ-  قيد شماره و تاريخ "ثبت طلاق" در ستونهاي مربوط به "شماره ثبت"

9- در صفحه آخر سند ازدواج جمله زير درج و توسط مأمور کنسولي امضاء و مهر مي شود :

" واقعه طلاق آقاي …………. با خانم …………. به شماره …………. در تاريخ ………….. توسط نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در ………… در دفاتر مربوطه به ثبت رسيد."

10- پس از ثبت طلاق اصل شناسنامه (ها)، اصل گواهي عکس دار طلاق، تصوير برابر با اصل دفتر ثبت طلاق، اصل سند ازدواج (درصورت ارائه) و اصل حکم طلاق به زوجه تحويل مي شود.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري و تعطيلات سفارت  | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر